Staništa
Stanište je vrsta okruženja ili prostor na kojem žive zajednice biljaka i životinja. Takve zajednice različitih vrsta biljaka, životinja i mikro organizama nazivamo životnom zajednicom ili biocenoza. Svaka je biljka ili životinja svojom građom, izgledom ili ponašanjem prilagođena određenom stanišnim tipu.Na svaku vrstu u takvoj životnoj zajednici djeluju ekološki čimbenici staništa kao što su: klima, temperatura, brzina vjetra ili vode, količina kisika.
Uloga svake biljne ili životinjske vrste u zajednici je vrlo važna, tako da nestanak samo jedne vrste dovodi do remećenja krhke prirodne ravnoteže.
Za područje Lonjskog polja značajna su vodena, šumska i travnjačka staništa.

Staništa

Vodena staništa Lonjskog polja sastoje se od stalnih ili povremenih voda stajačica, povremenih i sporih vodotokova, kanala i područja obrasla trskom, rogozom i raznim vrstama šaševa. Sva navedena staništa vrlo su bogata značajnim biljnim i životinjskim vrstama.Na žalost sva ova staništa ugrožena su djelovanjem čovjeka.

Osnovni uzroci ugroženosti su :

  • onečišćenje voda različitim pesticidima, umjetnim gnojivima i teškim metalima
  • isušivanje
  • promjena vodnog režima
  • prenamjena zemljišta
  • regulacija vodotokova
  • gradnja nasipa
  • drenaža

Osim navedenog, negativan utjecaj imaju unesene riblje vrste.Radi se o stranim vrstama koje nisu prirodno nastanjivale ova staništa (alohtone vrste).Unos takvih invazivnih ribljih vrsta rezultirao je smanjenjem populacije divljeg šarana i ostalih autohtonih ribljih vrsta.

Travnjačka staništa uglavnom čine vlažne livade busike, rosulje, i divljeg ječma  te pašnjaci. Travnjačka staništa izdašna su hranilišta i odmorišta za razne ptice grabljivice, rode, čaplje žličarke. Zimi u vrijeme poplava travnjačka staništa služe kao zimovališta ptica močvarica. Glavni razlog ugroženosti travnjačkih staništa je prestanak slobodne ispaše stoke što pogoduje razvoju drvenastih vrsta, osobito raznog vrsta grmlja ( čivitnjača ) .

Šumska staništa čine poplavne šume vrbe, topola, crne johe, poljskog jasena, hrasta lužnjaka i običnog graba.Uzroci ugroženosti šumskih staništa su : promjena vodnih režima, hidromelioracija, širenje invazivnih biljnih vrsta (Amorpha fruticosa L.), nekontrolirana ispaša i žirenje svinja ( šuma hrasta lužnjaka ).

Ugrožene biljke

Ugroženo bilje

članak Ugrožene biljke
Na području Lonjskog polja žive biljke kojima prijeti opasnost od izumiranja uslijed nerazumnog čovjekova djelovanja.Jedna od ugroženih i strogo zaštićenih biljaka je obična kockavica.Saznajte više o biljkama suočenim s vrlo visokim rizikom nestajanja.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike